Ledighetsansökan

Söka ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen och det är sedan skolans rektor eller mentor på uppdrag av rektor som fattar ett beslut.

Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl.

Blanketten för ansökan om ledighet är gemensam för samtliga kommunala grundskolor i Malmö stad. Ansökan lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Hämta blanketten "Ledighetsansökan för elev" på sidan Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.

Rätten till ledighet regleras i Skollagen (2010:800) 7 kap. 18 §.

(Texten är hämtad från Malmö Stads hemsida)